Kv Sofia

Projekt: 
Kvarteret Sofia, parallellt uppdrag
Lokalisering: 
Malmö
Projektteam: 

Marcus Jansson, Emil Jörwall, Andreas Pålsson,
Mikael Gustafsson

Kund: 
MKB Fastighets AB
Status: 

2011

Kvarteret Sofia är en av de sista centralt belägna obebyggda tomterna i Malmö.
Vårt uppdrag bestod i att åt MKB ta fram ett förslag som skulle kunna ligga till grund för ett detaljplanearbete och en fördjupad förprojektering. I förslaget skulle bostäder planeras samt en förskola och ett LSS-boende med gemensamhetslokaler.
Horisonts förslag tog avstamp i befintlig kvartersstruktur, respekt för den befintliga grönstrukturen och det centrala läget med relationer och utblickar mot staden och mot lugnare intilliggande platser. Ur tankar om hur den moderna människan lever och kan leva i staden, att alla sidor av kvarteret skall vara goda och en önskan om en öppen relation mellan staden och kvarteret, växte en struktur och ett förhållningssätt fram.