Fodret, Tygelsjö

Projekt: 
Fodret
Lokalisering: 
Sjötorpsvägen, Tygelsjö
Projektteam: 

Anders Blomqvist, Hjörtur Hannesson, Beatrice Wilke

Kund: 
Midroc Property Development, Lantmännen Fastigheter
Status: 

Pågående

Den övergripande strukturen tar sin utgångspunkt i Tygelsjös historiska bebyggelse och infrastruktur. Storskalig i öster längs den gamla järnvägssträckningen och tät och lummig i den västra delen. Området försörjs via tre nordsydliga gator från Sjötorpsvägen och kopplas samman i östvästlig riktning med en genomgående gata som mynnar i Tygelsjövägen (via ett nytt centrumtorg).

Den täta strukturen ger fysiska förutsättningar för bra mikroklimat och den höga densiteten visar på ett bra sätt att hushålla med högvärdig jordbruksmark. Den blandade bebyggelsen med olika upplåtelseformer ger boende för blandade åldersstrukturer och tillsammans med det ökade serviceutbudet, finns förutsättningar för en levande och spännande social miljö.